Polityka prywatności zgodna z GDPR

 

Przepisy podstawowe

Administrator danych osobowych zgodnie z § 5 lit. o ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej "Ustawa") jest E8company s.r.o. IČO: 51723247 z siedzibą pod adresem : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Słowacja (dalej: "Kontroler").
    Dane kontaktowe Operatora są następujące

Adres: : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Słowacja

email:info@e8shop.sk

    Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub na podstawie co najmniej jednego szczegółowego elementu fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
    Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej to:

 

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
    Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy. 

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest.
         uzasadnionego interesu administratora w zakresie świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w zakresie przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 13 ust. 1 lit. f) ustawy,
         Twoja zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 13 ust. 1 lit. a) ustawy w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
    Celem przetwarzania danych osobowych jest.
         do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
         wysyłania informacji handlowych oraz prowadzenia innych działań marketingowych.
    Po stronie administratora odbywa się automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 28 ustawy. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie. 

 

Okres przechowywania danych osobowych

    Administrator przechowuje dane osobowe
         przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem danych oraz realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
         Przez okres wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. 
    Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

 

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

    Odbiorcami danych osobowych są. 
         Zaangażowany w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
         świadczenie usług obsługi e-sklepu oraz innych usług w związku z prowadzeniem e-sklepu,
         świadczenie usług marketingowych.
            Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.


Twoje prawa

    Na warunkach określonych w ustawie masz.
         Prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ustawy,
         prawo do sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 22 ustawy lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 24 ustawy,
         prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 23 ustawy,
         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 27 ustawy,
         prawo do przenoszenia danych zgodnie z § 26 ustawy,
    Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

                                                             

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

    Administrator Danych oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
    Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej.
    Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

Przepisy końcowe

    Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
    Operator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję polityki prywatności opublikuje na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci nową wersję regulaminu na adres e-mail, który podałeś operatorowi.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2019 r.