Ogólne Warunki Handlowe

 

Przepisy podstawowe

    Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej "warunkami") są wydane:

 

E8company s.r.o.

COMPANY LTD.

NUMER VAT: SK2120771488

siedziba: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Słowacja           

Dane kontaktowe:

info@e8shop.sk

 (zwanym dalej "Sprzedawcą")

 

    Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: "Kupujący") poprzez interfejs internetowy znajdujący się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.e8shop.sk (dalej: "Sklep internetowy").
    Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży. Wszelkie odmienne postanowienia umowy sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
    Niniejsze warunki i umowa kupna są zawierane w języku słowackim.

 

Informacje o towarach i cenach

    Informacje o towarach, w tym o cenie poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podawane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty oraz koszt zwrotu towarów, jeżeli towary te ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają aktualne przez okres ich wyświetlania w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
    Wszelka prezentacja towarów w katalogu sklepu internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do tych towarów.
    Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym.
    Wszelkie rabaty na cenę zakupu towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią inaczej.

 

Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

    Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
    Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
         za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
         wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.  
    Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, ilość sztuk, sposób płatności i dostawy.
    Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie". Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
    Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie stanowi zawarcia umowy. Do potwierdzenia dołączany jest aktualny regulamin Sprzedawcy. Umowa kupna jest zawierana dopiero po otrzymaniu przez sprzedawcę zamówienia. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego.
    W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie będzie mogło być spełnione przez Sprzedawcę, prześle on na adres e-mail Kupującego zmodyfikowaną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia tej oferty do Sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.
    Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy, obie formy określone w niniejszym Regulaminie.
    W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedawcy w cenie Towaru w sklepie internetowym lub w procesie składania zamówienia, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru po cenie za taki dość oczywisty błąd, nawet jeśli do Kupującego zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. [S1] Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej otrzymania przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

 

Konto klienta

    Po dokonaniu przez Kupującego rejestracji w sklepie internetowym, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta Kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.
    Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w każdym przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
    Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
    Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
    Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez dłuższy okres czasu lub gdy Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży i niniejszego Regulaminu.
    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 


Warunki płatności i dostawa towarów

    Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru w ramach umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez kupującego w następujący sposób:
         za pobraniem przy odbiorze towaru,
    Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostarczeniem towaru w wysokości umownej. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszt dostawy towaru.
    W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.
    W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie uznania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
    Sprzedawca nie wymaga od Kupującego z góry żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi depozytu.
    Zgodnie z ustawą o rejestrze sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu paragonu fiskalnego. Jednocześnie jest on zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, następnie najpóźniej w ciągu 48 godzin w przypadku awarii technicznej.
    Towar jest dostarczany do kupującego:
         na adres podany przez kupującego w zamówieniu
         za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez kupującego,
    Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia.
    Koszt dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, określony jest w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy ponosi Kupujący.
  Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia Towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu kupna, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w momencie dostawy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący ponosi koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.
  Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń opakowania wskazujących na nieuprawnione wtargnięcie, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.
  Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy dołączany jest do dostarczanych towarów.[S2] 
  Kupujący nabywa tytuł prawny do towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu za towary, w tym kosztów dostawy, ale nie przed przyjęciem dostawy towarów. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towaru lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do przyjęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy sprzedaży.

 

Odstąpienie od umowy

    Kupujący, który zawarł umowę kupna poza działalnością gospodarczą jako konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny.
    Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni
         od daty otrzymania towaru,
         od daty odbioru ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
         od daty odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towaru.
    Kupujący nie może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży:
         o świadczeniu usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, oraz jeżeli usługa została w pełni wykonana,
         dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
         dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań rynkowych niezależnych od woli sprzedawcy,
         dostawy towarów, które zostały dostosowane do życzeń kupującego, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego kupującego,
         dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
         dostarczenia towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu,
         dostarczania nagrań dźwiękowych, nagrań obrazkowych, fonogramów, nagrań audiowizualnych, książek lub oprogramowania komputerowego, jeżeli są one sprzedawane w opakowaniu ochronnym, a kupujący rozpakował to opakowanie,
         dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniu ochronnym,
         dostarczania treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczanie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą nabywcy, a nabywca oświadczył, że został należycie poinformowany, iż traci prawo do odstąpienia od umowy poprzez wyrażenie tej zgody,
         w innych przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy nr 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy, z późn. zm.
    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy.
    Aby odstąpić od umowy sprzedaży, Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę. Kupujący przesyła formularz odstąpienia od umowy na adres e-mail lub adres dostawy Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.
    Kupujący, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłym sposobem pocztowym.
    W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego w ten sam sposób środki pieniężne, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i gdy Sprzedawca nie poniesie żadnych dalszych kosztów.
    Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.
    Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych pieniędzy, zanim kupujący nie wyda sprzedawcy towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.
  Towar musi być zwrócony przez Kupującego do Sprzedawcy nieuszkodzony, nieobrobiony i niezabrudzony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.
  Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu stanów magazynowych, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu oraz zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w ten sam sposób lub, w stosownych przypadkach, w sposób określony przez Kupującego, w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Prawa z tytułu wadliwego wykonania

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

         towar ma właściwości, które strony uzgodniły, a w braku porozumienia ma właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy sprzedawcy,
         towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
         towar odpowiada jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie uzgodnionej próbki lub wzoru,
         towary są w odpowiedniej ilości lub wadze; oraz
         towary spełniają wymogi przepisów.
    Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupującemu przysługują prawa do reklamacji wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Przepis ten nie ma zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, do towarów używanych z powodu wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub zużycia, jaki towary miały w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towarów.
    W przypadku wystąpienia wady, Kupujący może zgłosić reklamację do Sprzedawcy i żądać:
         jeśli jest to wada, którą można naprawić:

- nieodpłatne usunięcie wady towaru,

- wymiana towaru na nowy,

         jeśli jest to wada, której nie da się usunąć:

- rozsądny rabat od ceny zakupu,

- odstąpić od umowy.

    Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
         jeżeli towar ma wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru jako wolnego od wad,
         jeżeli towar nie może być właściwie użytkowany z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
         jeżeli nie może on należycie korzystać z towaru z powodu większej liczby wad towaru.
    Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację w każdej placówce, w której można przyjąć reklamację, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Konsument może również złożyć reklamację u osoby wskazanej przez sprzedawcę. Jeżeli reklamację konsumenta rozpatruje osoba wskazana przez sprzedawcę, może ona rozpatrzyć reklamację tylko poprzez przekazanie naprawionego towaru, w przeciwnym razie reklamacja zostanie przekazana sprzedawcy do rozpatrzenia. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, albo pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
    W przypadku złożenia przez konsumenta reklamacji, sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik lub wyznaczona osoba ma obowiązek poinformować konsumenta o jego uprawnieniach wynikających z wadliwego świadczenia. Na podstawie decyzji konsumenta, którego z uprawnień wynikających z wadliwego świadczenia się domaga, Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik lub wyznaczona osoba zobowiązani są do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. . Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji, reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być załatwiona niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być załatwiona później. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Upływ tego terminu uważa się za istotne naruszenie umowy, a kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub prawo do wymiany towaru na nowy. Za moment zgłoszenia roszczenia uważa się wyrażenie woli przez Kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania) wobec Sprzedawcy.
    Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
    Prawo do wadliwego świadczenia nie należy do kupującego, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli sam wadę spowodował.
    W przypadku uzasadnionego roszczenia, kupującemu przysługuje odszkodowanie za koszty zasadnie poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia u Sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
  Kupujący ma prawo wyboru sposobu dochodzenia roszczeń i ich rozpatrywania, jeśli istnieje kilka możliwości.
  Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują paragrafy 499 do 510, 596 do 600 i 619 do 627 ustawy nr 40/1964 Dz. U. o kodeksie cywilnym, w brzmieniu późniejszym, oraz ustawa nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym.

Dostawa

    Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.
    Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję do Kupującego na adres e-mail wskazany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

    Konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie, jeżeli jest niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę lub uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa. Konsument ma prawo złożyć wniosek o alternatywne (pozasądowe) rozstrzygnięcie sporu do organu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, jeżeli sprzedawca odpowiedział na wniosek złożony na podstawie zdania poprzedniego w sposób negatywny lub nie ustosunkował się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa konsumenta do zwrócenia się do sądu.
    Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą przy Prievozská 32, 827 99 Bratislava, nr ID: 17 331 927, z którą można się skontaktować w powyższym celu pod adresem Słowacka Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat, Departament Stosunków Międzynarodowych i Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 lub elektronicznie pod adresem ars@soi.sk lub adr.@soi.sk, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Adres internetowy: https://www.soi.sk/. Do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Kupującym wynikających z Umowy sprzedaży może być wykorzystywana internetowa platforma rozwiązywania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
    Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Słowacka z siedzibą przy Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratysława, adres internetowy: http://esc-sr.sk/ jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
    Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę obrotu handlowego przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy Urząd Rejonowy Wydziału Licencji Handlowych. Słowacki Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 250/2007 Dz. w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami .

 

Przepisy końcowe

    Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Słowackiej. Jeśli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Słowackiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
    Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu ustawy nr 250/2007 Dz. w sprawie ochrony konsumentów, z późn. zm.
    Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedawcy.
    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub z jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący nie będzie stosował przy korzystaniu ze Sklepu internetowego żadnych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących Sklep internetowy lub korzystanie ze Sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.
    Umowa Zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.
    Warunki mogą być zmieniane lub uzupełniane przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
    Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019